بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

کمیته تریاژ در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. کمیته تریاژ با حضور ریاست بیمارستان و پزشک عمومی واحد اسکرین در تاریخ 12/11/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه درباره مسائلی از قبیل فضای فیزیکی تریاژ، کمبود دارو و تجهیزات مصرفی، تأمین دستگاه سونوگرافی جهت اتفاقاتو تأمین پرسنل نگهبان ...

برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی

برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزاری کلاس آموزشی مستند سازی فرآیندها در بیمارستان دکتر علی شریعتی یکی از نیازهای اساسی هر سازمانی شناسایی و بررسی فرآیندهای درحال انجام آن سازمان در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد آن می باشد. لذا در راستای این مهم جلسه آموزشی مستندسازی و فرآیندهای سازمانی ...

جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید.

جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCA برگزار گردید. جلسه ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مرگ و میر به روش RCAبا حضور ریاست محترم بیمارستان و دکتر اکراهی و مدیریت محترم و کارکنان بخش اتفاقات و مسئول کمیته مرگ و میر و مسئول مدیریت خطر بیمارستان در تاریخ 1/12/94 برگزار گردید. در این جلسه پرونده ی یکی از مرگ و ...

کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.

کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید.   در تاریخ 30/10/94 کمیته پرستاری با حضور مدیریت بیمارستان و مسئولین بخشها و سوپروایزرهای آموزشی و عفونی و بالینی رأس ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت تشکیل گردید. موضوعات مطرح شده در جلسه شامل موارد زیر می باشد: پیگیری نوبت دهی موارد اورژانس در MRI که ...

جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.

جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید. جلسه مدیریت خطر (FMEA و RCA) به صورت عملیاتی با حضور مسئولان ایمنی بخش های مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی در تاریخ های 25/11/94 و 27/11/94 تحت نظارت مهندس مهدی بهزادی، مسئول مدیریت خطر بیمارستان در سالن کنفرانس برگزار گردید و حوادث و خطاهای بیمارستان ...

جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید.

جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید. جلسه هماهنگی با دبیران کمیته های بیمارستانی با حضور ریاست، مدیر داخلی و مترون، مسئول کمیته های بیمارستانی و دبیران محترم برگزار گردید. دستور کار جلسه: ارائه گزارش کار کمیته ها در سال 94 به مدیران ارشد معرفی دبیران کمیته های تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان تأکید ...

برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی

برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی برگزاری دوره 2 روزه اعتباربخشی شامل 9 آیتم آموزشی: عقاید گیرندگان خدمت کنترل عفونت بهداشت محیط ایمنی و مدیریت خطر آتش نشانی (تئوری و عملی) احیاء پایه و پیشرفته اعتباربخشی و بهبود کیفیت خطاهای داروئی جهت شرکت پرسنل جدیدالورود خدمات، پرسنل ...

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک.

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک. واژه ی زیبای “پرستار”یعنی: پ:پیمان خون بستن برای مهر و ایثار ر:رفتن به سوی خدمت خلق س:سربلند و ساده زیست و سختکوش ت:تکمیل کننده کار طبیبان ا:الگوی او مظهر تقوا، زینب کبری(س) ر:راضی و خوشنود از رحمت خدا.                     روزپرستار مبارک به مناسبت ...