بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تیم داخلی اعتبار بخشی بیمارستان سنجه واحد دیالیز را مورد ارزیابی قرار دادند.

تیم داخلی اعتبار بخشی بیمارستان سنجه واحد دیالیز را مورد ارزیابی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; مدیریت، مترون ،مسئول بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به عنوان تیم داخلی اعتبار بخشی بیمارستان در بخش دیالیز حضور یافتند و سنجه واحد دیالیز را مورد ارزیابی ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره برق و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ایستگاه توسط ...

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; کنفرانس آموزشی  با موضوع داروهاي آنتی کوآگولانت و مراقبتهای  پرستاري آن توسط آقای حیدری  با حضور پرستاران  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  برگزار گردید. این کنفرانس آموزشی در تاریخ 98/3/26در سالن کنفرانس ...

شستن دستها را فراموش نکنید.

شستن دستها را فراموش نکنید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; شستن دستها به روش صحیح تا ۸۰ درصد خطر عفونتهای بیمارستانی را کاهش می دهد.

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ایستگاه توسط ...

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون پرسنل  مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...