بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته مدارک پزشکی با حضور ریاست، مدیریت و مترون بیمارستان و دیگر اعضاء کمیته برگزار گردید.

مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد؛

  • مصوب شد موارد بازگشت به ترخیص توسط منشی بخش ها به بایگانی اطلاع داده شود.
  • مصوب شد پرونده های ECT توسط مدیریت بیمارستان از بیمه استعلام شود و تعیین تکلیف شود.
  • مصوب شد تشکیل پرونده و روش پذیرش MRI که بیهوشی می گیرند از بیمارستان های دیگر پیگیری و استعلام شود.