بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی نحوه تکمیل فرم های ارزیابی اولیه بیمار مرتبط با شاخص های کیفیت مراقبت های پرستاری زخم و سقوط در تاریخ 96/11/10 در سالن کنفرانس برگزار گردید.

ارزیابی اولیه از بیمار فرآیندی پویا و مداوم است که می تواند در تصمیم گیری درمورد شرایط بیمار، بررسی نیازهای درمانی اورژانسی، درمانی الکتیو و برنامه ریزی مراقبتی مؤثر واقع شود.

دوره مذکور با همکاری واحد آموزش، مدیریت پرستاری بیمارستان و با حضور کارشناسان پرستاری شاغل در بیمارستان برگزار شد.