بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم توسعه و درمان با ریاست، مدیریت و مسئولین بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی با موضوع هم اندیشی در رفع مشکلات موجود بیمارستان در تاریخ 96/11/29 در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.