بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه تغذیه با حضور خانم حیدری، خانم اسدی، خانم مرادی، خانم خلیقیان، خانم همت دار، آقای دکتر روشن ضمیر، آقای آریا، آقای گل رازقی و با هدف بررسی مسائل و مشکلات تغذیه بالینی و هماهنگی جهت برگزاری جشن روز رژیم درمانگر برگزار گردید.