بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

جلسه امور رفاهی با حضور مدیر خدمات پشتیبانی و مسئول اداره رفاهی دانشگاه،درخصوص امور رفاهی پرسنل بیمارستان شریعتی درتاریخ1397/1/21 برگزلر گردید.