بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته تجهیزات با محوریت بررسی مشکلات مالی و خرید تجهیزات ضروری بخش ها و واحدهای پاراکلینیک با حضور ریاست محترم ،مدیر ،مدیر امور عمومی و دیگر مسئولین مربوطه در دفتر مدیریت مورخ 97/3/24 برگزار گردید.