بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 به گزارش روابط عمومی  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت:واکراند مدیریتی ایمنی بیمار در بخش رادیولوژی این بیمارستان با هدف بررسی مشکلات ایمنی این بخش برگزار شد.

جمیله خوش خلق گفت: در این نشست که ریاست بیمارستان، اعضا تیم ایمنی بیمارستان،مسئول و پرسنل بخش رادیولوژی حضور داشتند مشکلات ایمنی پرسنل و ایمنی تجهیزات  این بخش  از بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.