بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سوپروایزر بالینی

 

معرفی سوپروایزرین بالینی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه کار

مریم جمالی

کارشناس پرستاری 20 سال

طاهره مصلح

کارشناس پرستاری 20سال

عالیه عباسی

کارشناس پرستاری 14 سال

جمیله خوش خلق

کارشناس پرستاری 15 سال

جواد صادقی

کارشناس ارشد پرستاری 6 سال

"شرح وظایف سوپروایزور بالینی  "

    1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

    2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی

    3- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

    4- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغیییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

    5- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ، دانشجویان ، بیماران / مددجویان و...

    6- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص بیماران / مددجویان

    7- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان ، سرویس گیرندگان ، عملکرد واحدهای ذیربط

    8- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

     9- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان، بیماران ،محیط و...) واقدام جهت حل آنها

    10-مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری براساس تواناییها و نیاز ها در واحدها و شیفتهای مختلف

    11-ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم ما بین افراد

    12-شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

     13-شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی ، توانبخشی و ...)

    14-شرکت در جلسات دفتر پرستاری و طرح نمودن مشکلات بیمارستان و پرسنل و ارائه نظرات و پیشنهادات

    15-تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها (تأمین نیروی انسانی ، تجهیزات و امکانات و ...)

     16-هماهنگی با واحد مددکاری بیمارستان در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی و ...

    17-نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)

    18-دریافت گزارش امور بیمارستان از شیفت قبلی به صورت کتبی وشفاهی و ارائه گزارش به مسئول ما فوق

    19-نظارت و کنترل بر حضور و غیاب پرسنل در شیفتهای مختلف

    20-بازدید روزانه از کلیه قسمتهای بیمارستان و ارائه گزارش به مسئول ما فوق

    21-نقل و انتقال پرسنل بر حسب نیاز بخشها و استفاده بهینه از نیروی انسانی

    22-هدایت و راهنمایی کارکنان جهت ارائه مراقبت با کیفیت مطلوب به بیماران

    23-نظارت و کمک به پذیرش بیماران جهت بستری ، مشاوره و ارجاع به مراکز دیگر و همکاری و هماهنگی با ستاد امداد درمان

    24-نظارت و بازدید مستمراز اورژانس در مورد نحوه پذیرش و اعزام بیماران

    25-نظارت و کنترل بر نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران بستری در بخشها به ویژه بیماران بد حال

   26-تنظیم گزارش اقدامات انجام شده برای بیماران بد حال و ارائه گزارش به مسئول ما فوق

   27-کنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده ، چارت علائم حیاتی و ... موجود در بخش

   28-برقراری ارتباط مناسب با کادر پرستاری و هدایت و رهبری آنها در حین انجام کار

   29-همکاری و نظارت بر عملیات احیاء قلبی ، ریوی و ارائه گزارش نتایج حاصله به مسئول ما فوق

   30-نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشتی و نظافت بیمارستان

   31-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و...)

   32-بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مقام ما فوق

    33-هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها

   34-ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان ،کمک و حمایت ازآنها

    35-مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل :آشنا سازی کارکنان جدید الورود با مقررات ، خط مشی ، شرح وظایف و ...

    36-ثبت حوادث ، وقایع غیر مترقبه آمار (بیماران بد حال ، پذیرش شده ، ترخیصی ، فوت شده و ...) و گزارش به ما فوق

   37-ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق اوامر عملکردی ، رفتار های شغلی و اخلاقی و گزارش به ما فوق

   38-همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق حسابرسی کیفی ، بررسی رضایتمندی مددجویان ، بررسی رضایتمندی کارکنان

   39-همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

   40-همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون ، جهت دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده

   41-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات ، داروها  و...

    42-نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی  و نقل و انتقال آنها

    43-همکاری و همراهی با بازرسین ضمن بازدید از بیمارستان

    44-نظارت و کنترل بر ورود و خروج آمبولانس از بیمارستان

   45-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

    • ساعت کاری: 2-7 صبح