بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سوپروایزر بالینی

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی: خانم منصوره افتخار
سمت : مسئول بخش سوپروایزر بالینی
تحصیلات : لیسانس پرستاری
شماره تماس: 53316835

تلفن داخلی :

284

 

 

"شرح وظایف سوپروایزور بالینی  "

    1- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

    2- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی

    3- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین

    4- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغیییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

    5- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ، دانشجویان ، بیماران / مددجویان و...

    6- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص بیماران / مددجویان

    7- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان ، سرویس گیرندگان ، عملکرد واحدهای ذیربط

    8- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط

     9- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان، بیماران ،محیط و...) واقدام جهت حل آنها

    10-مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری براساس تواناییها و نیاز ها در واحدها و شیفتهای مختلف

    11-ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم ما بین افراد

    12-شرکت در برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر

     13-شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی ، توانبخشی و ...)

    14-شرکت در جلسات دفتر پرستاری و طرح نمودن مشکلات بیمارستان و پرسنل و ارائه نظرات و پیشنهادات

    15-تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها (تأمین نیروی انسانی ، تجهیزات و امکانات و ...)

     16-هماهنگی با واحد مددکاری بیمارستان در ارجاع مددجو به خانواده ، مرکز بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی و ...

    17-نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)

    18-دریافت گزارش امور بیمارستان از شیفت قبلی به صورت کتبی وشفاهی و ارائه گزارش به مسئول ما فوق

    19-نظارت و کنترل بر حضور و غیاب پرسنل در شیفتهای مختلف

    20-بازدید روزانه از کلیه قسمتهای بیمارستان و ارائه گزارش به مسئول ما فوق

    21-نقل و انتقال پرسنل بر حسب نیاز بخشها و استفاده بهینه از نیروی انسانی

    22-هدایت و راهنمایی کارکنان جهت ارائه مراقبت با کیفیت مطلوب به بیماران

    23-نظارت و کمک به پذیرش بیماران جهت بستری ، مشاوره و ارجاع به مراکز دیگر و همکاری و هماهنگی با ستاد امداد درمان

    24-نظارت و بازدید مستمراز اورژانس در مورد نحوه پذیرش و اعزام بیماران

    25-نظارت و کنترل بر نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران بستری در بخشها به ویژه بیماران بد حال

   26-تنظیم گزارش اقدامات انجام شده برای بیماران بد حال و ارائه گزارش به مسئول ما فوق

   27-کنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده ، چارت علائم حیاتی و ... موجود در بخش

   28-برقراری ارتباط مناسب با کادر پرستاری و هدایت و رهبری آنها در حین انجام کار

   29-همکاری و نظارت بر عملیات احیاء قلبی ، ریوی و ارائه گزارش نتایج حاصله به مسئول ما فوق

   30-نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشتی و نظافت بیمارستان

   31-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و...)

   32-بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مقام ما فوق

    33-هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها

   34-ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان ،کمک و حمایت ازآنها

    35-مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل :آشنا سازی کارکنان جدید الورود با مقررات ، خط مشی ، شرح وظایف و ...

    36-ثبت حوادث ، وقایع غیر مترقبه آمار (بیماران بد حال ، پذیرش شده ، ترخیصی ، فوت شده و ...) و گزارش به ما فوق

   37-ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق اوامر عملکردی ، رفتار های شغلی و اخلاقی و گزارش به ما فوق

   38-همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات از طریق حسابرسی کیفی ، بررسی رضایتمندی مددجویان ، بررسی رضایتمندی کارکنان

   39-همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

   40-همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و خط مشی های مدون ، جهت دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده

   41-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات ، داروها  و...

    42-نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی  و نقل و انتقال آنها

    43-همکاری و همراهی با بازرسین ضمن بازدید از بیمارستان

    44-نظارت و کنترل بر ورود و خروج آمبولانس از بیمارستان

   45-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

    • ساعت کاری: 2-7 صبح