بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سوپروایزر کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت : 

هنگامه فیروزیان

کارشناس پرستاری

8سال

C:\Users\jokar\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"شرح وظایف سوپروایزور کنترل عفونت "

1-همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری وکنترل عفونت

2-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای پرستاران و سایر گروهها برگزار می شود .

3-تشکیل پرونده بهداشتی

4-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونتهای خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته

5-افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموزشهای مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

6-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی

7- تنظیم و تکمیل چک لیستهای مربوطه به بهداشت فردی کارکنان

8-پیگیری تشکیل کمیته کنترل عفونت بیمارستان ماهیانه حداکثر در 2 ماه

9-نظارت بر اجرای مقررات یا ارزیابی و ارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و کنترل روشهای استاندارد ضد عفونی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

10-کنترل روشهای مراقبتهای بالینی بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

11-برنامه ریزی جهت انجام کشت های دوره ای و راندومی (تصادفی) در واحدهای بیمارستان

12-بررسی پرونده بیماران در بخشها و گزارشهای آزمایشگاهی و تهیه گزارش از عفونتهای بیمارستان برای ارائه به گروه کنترل عفونت

13-نمونه برداری از موارد عفونی نظیر چرک ، زخمهای جراحی ، ادرار و ... و همکاری با آزمایشگاه

14-تهیه گزارش از موارد عفونی کادر پرستاری – آشپزخانه ، نظافت و غیره در همکاری با بخش بهداشت بیمارستان

15-ترتیب جلساتی به منظور بحث و گفتگو با پرستاران درباره عفونت و کنترل آنها ، دادن اطلاعات و آشنا کردن بیشتر آنها با عفونت

16-تهیه گزارش از موارد عفونی در بین کارکنانو بیماران بیمارستان

17-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماریهای عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

18-آموزش نحوه مراقبت از بیماران ایزوله به کادر پرستاری بیمارستان

19-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ،کنترل و ارزیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

20-کمک به کنترل عفونت بیمارستان به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی در جهت کنترل

21-تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسایی ، پیشگیری ، مانیتورینگو کنترل عفونت در داخل بیمارستان

22-نظارت و مراقبت ف تحقیق و بررسی و کنترل عفونت در بیمارستان

23-ارائه توصیه هایی به بخشهای مختلف ، مشارکت در امر تهیه گزارشات مرتبط با سرویسهای مختلف

24-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعملهای اجرایی

25-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

    • ساعت کاری: 7صبح تا 2عصر