بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

مترون

مترون

مترون

مترون نام و نام خانوادگی : زهرا مهرپیما سمت : مترون تحصیلات : لیسانس پرستاری تلفنداخلی: 221 تلفن مستقیم:  53316314   شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری: 1.       برنامه ریزی در زمینه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ...