بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

کارشناس ایمنی و مدیریت خطر

 معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی: جمیله خوش خلق
سمت: کارشناس ایمنی و مدیریت خطر
تحصیلات : لیسانس پرستاری
تلفن داخلی : 302

 

C:\Users\jokar\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"شرح وظایف كارشناس  ايمني و مديريت خطر "

1- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.
2- هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.
3- تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار.
4. خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان.
6- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از  استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.
7- بررسی فرهنگ ایمنی بیمار برمبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.
8- شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.
9- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.
10- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.
11- شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی راهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار.
12- شرکت و همکاری فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار و تحلیل ریشه ای آن وقایع.
13- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.
14- بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان.

15-تعين تيم مديريت خطر در سطح بيمارستان و بخشها

16- شناسايي خطرات باليني موجود با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طريق ابزارها و منابع مختلف مانند  HFMEA- سيستم گزارش خطا،شركت فعال در بازديدهاي مديريتي ايمني وجلسات كميته مرگ ومير،گزارش دهي به مديريت جهت كنترل خطرات

17-كاهش ريسك باليني و كاهش احتمال بروز خطا و خطر

 

    • ساعت کاری : 2-7 صبح