بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

برگزاری آزمون آموزش به بیمار

برگزاری آزمون آموزش به بیمار به گزارش روابط عمومی بیمارستان، با توجه به شروع طرح شناسایی نیازهای آموزشی بیماران و همراهان در بخش نوروعفونی، در ابتدا جهت سنجش میزان آگاهی پرستاران این بخش، آزمونی در این زمینه برگزار گردید. نتایج این آزمون مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت گوشزد ...

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با داروهای ضد تشنج

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با داروهای ضد تشنج به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی آشنایی با داروهای ضد تشنج، در تاریخ 96/9/9 در بخش نوروعفونی برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با انواع داروهای ضد تشنج، موارد مصرف و عوارض دارو بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری کمیته پرستاری

برگزاری کمیته پرستاری کمیته پرستاری با هدف بررسی مشکلات موجود در ثبت گزارشات پرستاری با حضور مترون، سرپرستاران و سوپروایزرین محترم برگزار گردید. در این کمیته مصوب گردید که بررسی ثبت گزارش پرستاری در قالب ممیزی و معرفی افراد شایسته ی تشویق یا نیازمند تذکر توسط سرپرستاران ...

دوره آموزشی نحوه برخورد با بیماران مبتلا به CVA

دوره آموزشی نحوه برخورد با بیماران مبتلا به CVA به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی نحوه برخورد با بیماران مبتلا به CVA در تاریخ 96/9/7 در بخش اتفاقات بستری برگزار شد. در این دوره، انواع سکته های مغزی، روش تشخیصی، دارو درمانی و مراقبت های پرستاری در این بیماری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ...