بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

بازدید میدانی کارشناسان وزارت بهداشت از بخش همودیالیز بیمارستان شریعتی

بازدید میدانی کارشناسان وزارت بهداشت از بخش همودیالیز بیمارستان شریعتی   بازدید میدانی آقای دکتر احرابی، کارشناس دیالیز معاونت درمان وزارت بهداشت، آقای دکتر دسترنج، واحد مشارکت های مردمی وزارت بهداشت و آقای سرسبز، کارشناس بیماران خاص معاونت درمان از بخش همودیالیز در بیمارستان دکتر علی شریعتی و اظهار رضایت از نحوه ارائه ...

جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان برگزار گردید

جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان برگزار گردید   جلسه اخلاق پزشکی با حضور حداکثر اعضا در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد: معرفی کتاب جهت مسابقه کتابخوانی درنظر گرفتن زمان کافی جهت پاسخگویی به پرسش های بیماران و همراهان آنها توسط پزشک معالج ...