بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

عنوان :  اطلاعیه مهم در خصوص طرح ساماندهی تردد خودرو دركلیه محیطهای دانشگاه علوم پزشكی 
  
 

به منظور ساماندهي،كنترل ونظارت صحيح بر تردد وسايل نقليه در کليه محيطهای دانشگاه علوم پزشكي فسا (اعم از دانشگاه علوم پزشکی ، بيمارستانهاو محيط هاي تابعه دانشگاه)و با توجه به مسئوليت مديريت حراست وحفاظت فيزيکی دانشگاه در اين خصوص آيين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو درکليه محيطهای دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرا ابلاغ ميگردد.

مقتضي است كليه پرسنل و دانشجويان و پيمانكاران محترم ضمن مراجعه به سايت دانشگاه ، قسمت لينك حراست و مطالعه دقيق آيين نامه تردد خودرو اقدام به ثبت نام درخواست برچسب تردد خودرو نموده و پس ازتكميل فرم مذكور حداكثر تا تاريخ 20/2/91 آنرا به مسئول انتظامات واحد محل خدمت خود تحويل نمايند. بديهي است از تاريخ 10/3/92 از تردد خودروهاي بدون برچسب تردد در كليه محيط هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا ممانعت به عمل مي آيد.

 

مديريت حراست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا