بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسابعثت، امید انسان به فردایی روشن است.

بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بیR04;R04;حد او بر زمینیان است.

بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد