بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

              

در این کنفرانس که در تاریخ پنجشنبه 8 خرداد، واقع در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی برگزار شد، علل بروز خشم  ، تفاوت خشم و پرخاشگری ، راهکارهای کنترل خشم ، و ریلکسیشن ، توسط سرکار خانم مهناز مولودی به پرسنل بیمارستان شریعتی آموزش داده شد.