بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فساامروز دل اهل ولایت شاد است

میلاد سعید اشرف ایجاد است

آن قدر به درگاه خدا کرد سجود

معروف از آن به سید سجاداست

میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد.