بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

آزمون احکام پزشکی در بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار گردید
که به برگزیدگان این آزمون جوایزی اهدا گردید.
برگزیدگان:
 آقای محمد جواد کریم پور
خانم مرضیه حقایقی
خانم ویدا حسین زاده