بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسااولین جلسه حلقه صالحین با موضوع مسائل سیاسی روز در دفتر مدیریت بیمارستان شریعتی برگزار گردید.