بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

با راه اندازی بخش نورولوژی_عفونی از تاریخ 31/4/93 در بیمارستان شریعتی ، 30 تخت بستری زیر نظر متخصصین عفونی و متخصص مغز و اعصاب فعال گردید.