بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

شرکت پرسنل بیمارستان دکتر علی شریعتی در تجمع کارکنان دانشگاهیان علوم پزشکی فسا در اعتراض به نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی