بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

در روز شنبه مورخ یکم شهریور ماه 93 ، به مناسبت روز پزشک ، از پزشکان بیمارستان دکتر علی شریعتی با تقدیم هدایایی تقدیر به عمل آمد.