بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فساجایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد . روز کارمند مبارک باد.