بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

  در مراسمی در تاریخ 4/6/93 با حضور هیات رئیسه محترم دانشگاه ، از زحمات و تلاش های سرکار خانم دکتر هدایتی ، ریاست محترم بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا ،
تقدیر و تشکر به عمل آمد و جناب آقای دکتر علی حسینی پور به عنوان ریاست محترم جدید بیمارستان معرفی شدند.