بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فساخنده
هايتان بي صداست. آهنگ كلامتان به افق ها مي رسد .در گذر زمان غرق مي شويد و در دنياي سكوت خويش عمق محبت را لمس مي كنيد. عشق به هستي در اعماق نگاهتان متبلور است. صداقت و راستي كه شايد آرزوي فرياد آن را داريد در ضربان حياتتان مي تپد و شما مي شنويد، نه با حس شنوائيتان، بلكه با تمام وجودتان.

روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.