بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا


گشته عالم غرق ماتم در عزاى جوادالائمه

كرده زهرا ناله بر پا از براى جوادالائمه

يوسف زهرا به سن نوجوانى گشته مسموم

مىR07; دهد جان در ميان حجره R07;ى در بسته مظلوم