بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فساکسی که بود شکافندهR04;ی تمام علوم

                  هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم

سر تو باد سلامت یا رسول R04;الله

                               وصّی پنجم تو کشته شد، ولی مظلوم

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین،نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش،امام محمد باقر(ع) تسلیت باد .