بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

              

سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتا رت گنج تجربه هاست .
بیایید تا در این روز بوسه های مهر خود را بر دستان پیر سال خوردگان بنشانیم. 
 سالمندان، هدیه های ارزشمند الهی هستند که سال ها راه پیموده اند تا به ما رسیده اند. قدر این هدیه ها را بدانیم . 

   روز سالمند، بر تمامی سالمندان مهربان و دوست داشتنی عزیز مبارک باد .