بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا


فرشتهR04;ها از امشب صبوي غم ميR04;نوشن    
              دوباره اهل جنت پيرهن سياه ميR04;پوشن

 

باز محرم شدو دلها شکست

                                از غم زينب دل زهرا شکست

باز محرم شد و لب تشنه شد

                                از عطش خاک کمرها شکست

آب در اين تشنگي از خود گذشت

                             دجله به خون شد دل صحرا شکست

قاسم وليلا همه در خون شدند

                             اين چه غمي بود که دنيا شکست

محرم ماه غم نيست ماه عشق است

                            محرم مَحرم درد حسين است

حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسليت باد .

                            التماس دعا