بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

   


کمیته اخلاق پزشکی در تاریخ 27/8/93 در دفتر مدیریت بیمارستان شریعتی، با حضور اعضا، با طرح موضوعات حقوق گیرنده ی درحال احتضار و خط مشی نظارت بر رعایت حقوق گیرندگان خدمت برگزار گردید.