بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

   
   
   

آزمون اعتبار بخشی در تاریخ 10/9/93 با نظارت کارشناس محترم اعتباربخشی معاونت درمان با همکاری دفتر بهبود کیفیت بیمارستان با حضور 80 نفر از پرسنل بیمارستان شریعتی در 2 نوبت برگزار شد.