بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

رسول خدا فرمود:
در دولت او (امام زمان) مردم آنچنان در رفاه و آسایش به سر می برند که

هرگز نظیر آن دیده نشده است.
سالروز آغاز امامت آخرین مرد نجات و مایه ی نزول برکات مبارک باد

 

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدی R30;
چه بغضها که در گلو رسوب شد نيامدی R30;
خليل آتشين سخن؛ تبر به دوش بت شکن R30;
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدی R30;
برای ما که خسته ايم نه؛ ولی R30;
برای عده ای چه خوب شد نيامدی R30;.
تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام R30;
دوباره صبح؛ ظهر؛ نه غروب شد نيامدیR30;

 

التماس دعای فرج