بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

با همکاری دفتر بهبود کیفیت و سوپروایزر آموزشی، کلاس توجیهی پرسنل جدیدالورود بیمارستان شریعتی در تاریخ 15/11/93، ساعت 10-8 صبح در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید. در پایان کلاس توجیهی، آزموناز کلیه شرکت کنندگان به عمل آمد.
تعداد شرکت کنندگان: 23 نفر