بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

مهربان خدایا،

تو را سپاس که زلال مهربانیت را در سرچشمه وجود من جاری ساختی و مرا زن نام نهادی،

تو را سپاس که گل های باغ بشریت را به من سپردی و مرا مادر خطاب کردی،

تو را سپاس که مرا لبریز از لطافت و مهر کردی و لباس مرد عنوان دادی،

تو را سپاس که بر مروارید وجودم پوششی از عفاف و حیا کشیدی و مرا همسر قرار دادی،

مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی ...


سالروز میلاد زهرای اطهر و الگوی کامل زن مسلمان که بدرستی نام روز مادر و روز زن به خود گرفته
بر عموم زنان سخت کوش میهن بویژه
زنان متعهد بیمارستان دکتر علی شریعتی خجسته باد .