بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

باحضور کارشناس ارشد ارزیاب وزارتخانه و کارشناسان محترم معاونت درمان در تاریخ های 5 و 6 اردیبهشت ماه، بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. در اختتامیه این ارزیابی که با حضور کارشناسان ارشد و ارزیابان با مسئولین بخش ها و واحدها و حضور ریاست و مدیریت برگزار شد؛ کارشناسان ارشد ارزیاب از انگیزه ی بالای کاری و روحیه پرنشاط پرسنل در اجرای اعتباربخشی یاد کردند. در این برنامه ریاست محترم بیمارستان از حضور و همکاری پرسنل بیمارستان تقدیر و تشکر کردند.