بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

در تاریخ این سرزمین پاک هرگاه دردمندی دل خسته و تن آزرده، دست استمداد بر آستان الهی به آسمان برده امداد سپیددلانی منادی صلح و سلامت را مرحم زخم ها و آرامش بخش جانش یافته است .

همکاران محترم بخش آزمایشگاه بیمارستان دکتر علی شریعتی اندیشه والایتان قرین پویایی و دستان شفا بخشتان سرشار از عطر عاطفه و جان پرطراوتتان سر ریز از عشق و امید. شما که منادی سلامت و راهگشایان جامعه پزشکی هستید. 
 در 30 فروردین که بیاد دانشمند فرزانه اسماعیل جرجانی روزجامعه آزمایشگاهیان ایران (روز آزمایشگاه) نامگذاری شده است، با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان دکتر علی شریعتی، از پرسنل بخش آزمایشگاه قدردانی به عمل آمد.