بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 
     


معني كلمه هموويژلانس چست ؟

همو به معناي خون و VIGILANCE به معناي مراقبت است و ترکيب مراقبت  از خون به عنوان برگردان هموويژلانس بکار مي رود. در واقع هموويژلانس   به معناي  مراقبت از دريافت کنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل  عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است.  

تعريف مراقبت از خون (هموويژلانس (

يک سيستم نظارت کشوري بر سلامت خون و فرآورده هاي آن در تمام  مراحل (زنجيره انتقال خون) يعني از زمان خونگيري از اهداكنندگان تا پيگيري  دريافت كنندگان خون و فرآورده ها، گردآوري و تجزيه و تحليل داده هاي  مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعلام خطر به منظور تصحيح و اقدامات  لازم براي جلوگيري از وقوع مجدد آنها است  همچنين  ضرورت قابل رديابي بودن   خون و فرآورده ها از اهداكننده تا دريافت كننده، در بيمارستانهاي دولتي،خصوصي و مراكز انتقال خون توصيه شده است .