بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

   

با حضور مسئولین بخش ها و سوپروایزر کنترل عفونت کمیته ی مربوطه در تاریخ 29/2/94 با محوریت کشت مثبت بیمارستان، تفکیک زباله و مواد ضدعفونی کننده در سالن مدیریت بیمارستان برگزار گردید.