بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته پرستاری با حضور مترون، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر کنترل عفونت و سرپرستاران بخش های اعصاب و روان و نوروعفونی برگزار در دفتر مدیریت برگزار گردید.
عناوین موضوعات بررسی شده در کمیته:
1- بررسی گزارشات سرپرستاری اردیبهشت ماه و مشکلات ثبت شده در گزارشات
2- بررسی تناسب حجم کار و نیروی کادر پرستاری بخش اعصاب و روان
3- بررسی مشکل تأیید بیمه بیماران بستری