بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کارگاه آموزشی احیاء قلبی و ریوی پایه در 2جلسه در روزهای پنجشنبه،28/3/94 و شنبه،30/3/94 توسط آقای مهدی امیرخانی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری در محل سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی برکزار گردید. در این کارگاه که از ساعت 8صبح آغاز گردید، کلیه کادر پرسنلی بیمارستان شریعتی و درمانگاه حمزه تحت آموزش تئوری و عملی قرار گرفتند و مطابق با آخرین تغییرات AHA و با استفاده از مولاژ، پاورپوینت و فیلم های آموزشی، آموزشهای لازم داده شد و بر چگونگی ماساژ قلبی و طریقه باز کردن راه هوایی و ... همراه با روشهای عملی موثر در CPR تأکید شد.