بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

.

 کلاس توجیهی و آزمون پرسنل جدیدالورود به منظور شناسایی نارسایی ها و انجام اقدامات اصلاحی، توسط دفتر بهبود کیفیت بیمارستان برگزار گردید.  

ابتدا در کلاس توجیهی پرسنل جدیدالورود مباحث تاریخچه بیمارستان، رسالت و ارزشها، فرهنگ بومی منطقه، چارت سازمانی، اعتباربخشی، کنترل عفونت، آتش نشانی،
 ایمنی و مدیریت خطر و... مطرح شد و در پایان آزمون مربوطه برگزار گردید.