بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (یک و نیم برابر ظرفیت) پیمانی
بیمارستان دکتر شریعتی  مورخه 8/3/94
 

 
 

رشته شغلی پرستار (نفرات اصلی):

1-الهه جوکار-فرزند جلال  (فرزند رزمنده)                                    16-الهام خسروی منش-فرزندشمشاد                

2-آزاده سرافراز-فرزند محمدرضا  (فرزند رزمنده)                             17- فاطمه مرتضوی نیا-فرزند غلامحسین                 

3-عاطفه نادری-فرزند حسین   (فرزندرزمنده)                              18-مهرداد پورمحمد-فرزنداحمد

4-زهرا فرهمند-فرزند محمدرضا (فرزند جانباز25%و بالاتر)              19-لیلا صفری شیری-فرزند جان ولد

5-فاطمه بهرامیان-فرزند محمدعلی (فرزند رزمنده)                     20-زهرا عاقل-فرزند ابراهیم

6-مریم نامدار-فرزند عبدالکریم (فرزند رزمنده)                            21-سیده ندیمه الزهرا جلالی-فرزند سیدعلی

7-سهیلا رونده-فرزند محمد                                                   22-لاله جمالی-فرزند خلیل

8-صادق کرمی زاده-فرزند اکرم                                               23-حسن قنبری مزیدی-فرزند حاجی

9-محدثه عباسی کوشکقاضی-فرزند عبدالمجید                        24-نجمه کریمی-فرزند ابراهیم

10-زینب اسماعیلی فر-فرزند آقاحسین                                   25-مریم لطفی-فرزند محمود

11-طیبه پیش بر ششده-فرزند محمد                                      26-فاطمه قدیمی-فرزند غلامحسین

12-حمیده نوروزی-فرزند حیدر                                                27-مریم بهزادی-فرزند اسمعیل

13-مرضیه سلیمانی رونیزی سفلی-فرزند صفر                          28-مهدی بردبار-فرزند فضل اله

14-سعیده سیاهی نوبندگانی-فرزند ولی محمد                       29-فاطمه کاظمی میرکی-فرزند ایرج

15-مریم نیکنام صفری کوچی-فرزند امراله

 

نفرات ذخیره:

1-زینب اسماعیلی مزیدی-فرزند علیرضا(ذخیره اول)

2-فتانه نصیری-فرزند غلامعلی _(ذخیره دوم)

3-فائزه ذریه R11;فرزند محمد کاظم(ذخیره سوم)

4-مریم پورجمشید-فرزند جمشید (ذخیره چهارم)

5-فاطمه بهرامبان-فرزندعطا (ذخیره پنجم)

6-مهسا آتش دهقان-فرزند ابوالفتح (ذخیره ششم)

7-ملیحه میری رشید آبادی-فرزند اکبر (ذخیره هفتم)

8-زینب فرجی-فرزند محمدعلی(ذخیره هشتم)

9-فاطمه جعفری-فرزند محمدباقر(ذخیره نهم)

10-ملیحه محمودی-فرزند قاسم (ذخیره دهم)

11-پریوش شعبانی-فرزند کاووس(ذخیره یازدهم)

12-هاجر نصیرپور-فرزند اسداله(ذخیره دوازدهم)

13-منصوره نصیری-فرزند عبدالرحمن(ذخیره سیزدهم)

14-خدیجه باصری-فرزند حیدرقلی(ذخیره چهاردهم)

15-سمیه شرفی-فرزند ببراز(ذخیره پانزدهم)

 

رشته شغلی پرستار-مرد (نفرات اصلی)

1-آرمان صادق زاده-فرزند اسماعیل(فرزند رزمنده)

2-میثم حیدری صفری کوچی-فرزند علی یار

3-محمد امین بیژنی-فرزند مجید

4-محمد هادی رضائیان کوچی-فرزند اله بخش

5-محمد قنبری مزیدی-فرزند اصغر

6-میلاد امیرپور-فرزند حمزه

 

نفرات ذخیره:

1-حامد خالقی-فرزند عبدالعلی(ذخیره اول)

2-حمیدرضا دستان-فرزند محمد(ذخیره دوم)

3-احمد مهاجری-فرزند سهراب(ذخیره سوم)

 

رشته شغلی پزشک عمومی(نفرات اصلی)

1-مهدی رضائیان-فرزند رضا

2-علی مومنی-فرزند حسین علی

نفر ذخیره:

صفورا مرادی کوچی-فرزند عبدالعلی

 

رشته شغلی روانشناس(نفر اصلی)

1-محمد رضائیان کوچی-فرزند مختار

 

نفرذخیره:

1-مصطفی پورحاتمی-فرزند حسین

 

رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی(نفراصلی)

1-فاطمه فیروزی-فرزند جمال(خواهر شهید)

 

نفر ذخیره:

ندا رشیدی کوچی-فرزند شکراله

 

رشته شغلی کاردان پذیرش و مدارک پزشکی(منشی بخش) نفر اصلی

1-آزاده رشیدی کوچی-فرزند نوازاله

 

رشته شغلی کاردان فوریتهای پزشکی (نفرات اصلی)

1-اسماعیل محمد رفیعی-فرزند محمدرفیع(فرزند رزمنده)

2-فرهاد نکوئی مقدم-فرزند رضا

3-احمد فتاحی خیرآبادی-فرزند ایاز

4-فریبرز رنجبر R11;فرزندعبدالحسین

 

نفرات ذخیره:

1-مرتضی قلندری-فرزند محمدعلی(ذخیره اول)

2-اسماعیل زارعپور-فرزند ابراهیم قلی(ذخیره دوم)

 

رشته شغلی کارشناس امور اجرایی بیمارستان (نفراصلی)

1-فهیمه افضلی پور-فرزند عبدالحمیدنفر ذخیره:

1-نجمه بردبار-فرزند رحیم

 

رشته شغلی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی(نفر اصلی)

1-رقیه گل گون-فرزند محمدحسین

 

رشته شغلی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی (منشی بخش)-نفرات اصلی

1-زینب بهزادی-فرزند ابراهیم

2-صدیقه کشاورزیان-فرزند عزیز

3-زینب زارعپور نصیرآبادی-فرزند قدمعلی

4-صدیقه کرمی زاده-فرزند اکبر

 

نفرات ذخیره:

1-مریم بدر-فرزند ناصر

2-منصوره اختریان-فرزند مجید

 

رشته شغلی پرتو شناسی(نفر اصلی)

1-نجمه رضا علی-فرزند عبدالغفار(فرزند جانباز زیر 25%)

 

نفر ذخیره:

1-فائزه آرین فرد-فرزند مختار

 

رشته شغلی کارشناس فوریتهای پزشکی(نفرات اصلی)

1-محمد حسین یدالهی-فرزند احمدعلی

2-عبدالرضا مهدی زاده-فرزند احمد

 

نفر ذخیره:

1-شهرام مهارت فرد جهرمی-فرزند محمد جواد

 

رشته شغلی کارشناس تجهیزات پزشکی(نفر اصلی)

1-سجاد نیکنام-فرزند منصورضمنا افرادی که نسبت به نتایج آزمون فوق اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی در وقت اداری از تاریخ 3 تیرماه 94 لغایت 8 تیرماه 94 به مدیریت منابع انسانی دانشگاه تحویل نمایند.