بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

در تاریخ 8/4/94 کمیته ی ایمنی و حفاظت فنی باحضور اعضاء کمیته در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه درمورد ایمنی کارکنان و بیماران پیشنهاداتی مطرح و در پایان جلسه مصوب گردید.