بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

در راستای طرح اعتباربخشی، کنفرانس آموزشی تحت عنوان نقش کارکنان در ارزشها و عقاید حقوق گیرندگان خدمت با حضور پرسنل بیمارستان شریعتی و درمانگاه حمزه در محل سالن کنفرانس تشکیل گردید. در این کنفرانس به اصول منشور حقوق بیمار، نحوه ارتباط موثر با گیرندگان خدمت و احترام و تکریم آنها تأکید شد. همچنین به نکاتی جهت ارتقاء سطح خدمات و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت اشاره گردید.