بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

 

   

با شروع فصل گرما و به صدا درآمدن زنگ بحران آب در کشور و در راستای اقدامات دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی، بر آن شدیم تا حداکثر توان خود را در جهت مصرف بهینه آب بکار بندیم.


اهم اقدامات انجام شده در بیمارستان دکتر علی شریعتی:                    

1.     برنامه ریزی جهت استفاده از پساب R/O بخش دیالیز و استفاده از این آب در آبیاری فضای سبز بیمارستان ( روزانه حدود 3000 لیتر)

2.     خرید منبع آب جهت ذخیره آب چاه و استفاده از آن جهت فضای سبز

3.     استفاده از روش آبیاری قطره ای

4.     استفاده از شیر آب پدالی بجای شیرهای فعلی جهت مصرف بهینه آب (طبق بررسی انجام شده میزان آب مصرف شده با شیرهای پدالی کمتر از شیرهای معمولی است)

مدیریت بیمارستان از هرگونه پیشنهاد سازنده ی شما همکاران گرامی در راستای استفاده بهینه از این سرمایه ملی استقبال می نماید.