بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با محوریت تصویب فرم های طراحی شده، نقایص پرونده ها و فرآیند گردش پرونده ها در تاریخ 15/4/94 با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و با حضور اعضا برگزار گردید.