بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه کنترل عفونت در تاریخ 30/4/94 در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار گردید.

موضوعات مطرح شده در جلسه شامل موارد زیر می باشد:

1.      داروهای پیروفیلاکسی در فرآیند نیدل استیک شدن

2.      استفاده از لوله خرطومی یکبار مصرف برای هربار

3.      گزارش کشت مثبت بیمار از واحد آزمایشگاه به واحد کنترل عفونت