بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

جلسه هماهنگی با تیم ممیزی بیمارستان در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

عناوین جلسه:

·         معرفی تیم ممیزی بیمارستان

·         مرور فرآیند ممیزی

·         رعایت اصول ممیزی