بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

بیمارستان شریعتی فسا

برگزاری کمیته بحران و بلایا در بیمارستان دکتر علی شریعتی

کمیته بحران و بلایا با حضور رابط کارگروه بهداشت-درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیرعامل، سرکار خانم آبادی و اعضاء کمیته بحران بیمارستان تشکیل شد.

اهم موضوعات کمیته:

بازنگری چارت بحران

بررسی تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت راه اندازی اتاق بحران و نحوه فراخوانی اعضاء چارت